New Arrivals · Chinese Language Titles

June 30, 2016
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Ca jian er guo, wo han ni de ai qing

June 29, 2016
Sunry, author.
Taibei : Shang zhou, 2015.
261 pages ; 21 cm.

Cao kong : Wo suo jing li de IPO he shang shi gong si nei mu

June 29, 2016
Yi, Congrong.
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2015.
267 p. ; 24 cm.

Chen xiang shan

June 29, 2016
Fanyiping.
Beijing : Zhong guo qing nian chu ban she; 2016.
320 p. , 23 cm.
Fei chang shen wen -- Wei Wukuan de jing cha meng -- Zhong guo pu ke -- Chen xiang shan -- Tou Xiang -- Xing yun de jiu tu -- Jie jie kuai pao.

Lasa fu sheng : Tian Yong chang pian xiao shuo

June 29, 2016
Tian, Yong, author.
Taibei Shi : Niang chu ban, 2015.
268 pages ; 21 cm.
Fiction.

Mo ran hui shou, ni yi jiu zai

June 29, 2016
Sunry, author.
Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2015.
257 pages ; 21 cm.

Ni ming

June 29, 2016
Wang, Anyi, 1954- author.
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015.
447 pages ; 21 cm.

Wan li gu xia · Hu zhua shan wang

June 29, 2016
Huanzhulouzhu.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she , 2016.
229 p., 24 cm.
"Min guo wu xia xiao shuo dian cang wen ku · Huanzhulouzhu juan."

Ye ben, zai nan fang

June 29, 2016
Wu, Shixian.
Beijing : Xian dai chu ban she, 2016.
278 p. ; 23 cm.

Zhi ming de ai

June 29, 2016
Li, Hua, 1979- author.
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2016.
267 pages ; 24 cm.
Fiction.
"Kua du chang pian xiao shuo wen ku. She hui lun li xi lie."

Jue chang

June 24, 2016
|6880-01 Minato, Kanae, 1973- author.
|6880-05 Taibei Shi : San cai wen hua gu fen you xian gong si, 2015.
276 pages ; 21 cm
Short stories.
|6880-06 Translation of: Zesshō.
|6880-07 Le yuan -- Yue ding -- Tai yang -- Jue chang.

Mi zhi dun you yu = Stewed squid with honey

June 24, 2016
|6880-01 Mobaofeibao, author.
|6880-04 Nanchang Shi Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
264 pages ; 21 cm.

Mou jia de nü er

June 24, 2016
Yishu, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2015.
291 pages ; 19 cm.
Fiction.

Xiang ya jie zhi

June 24, 2016
|6880-01 Lu, Yin, 1898-1934.
|6880-04 Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she , 2016.
281 p. ; 24 cm.
|6880-06 Yi ge zhu zuo jia -- Ling hun ke yi mai ma -- Huo ren de bei ai -- Li shi de ri ji -- Hai bin gu ren -- Man li -- Xiang ya jie zhi.

Xin dao

June 24, 2016
Ji, Yufeng.
Beijing : Beijing lian he chu ban gong si , 2016.
232 p. ; 24 cm.
Yi bu lü shi ban an xuan yi xiao shuo, yi chang du shi fen zheng jing xin dian ying.

Zhi ai qing li de long ya ren shi

June 24, 2016
H, author.
Taibei Cheng bang, 2015.
191 pages ; 21 cm.

Zhong guo hao xiao shuo Ye Zhaoyan = Best Chinese fiction Ye Zhaoyan

June 24, 2016
|6880-01 Ye, Zhaoyan, 1957-
|6880-04 Beijing : Zhong guo qing nian chu ban she , 2016.
296 p. ; 20 cm.
|6880-06 Xuan gua de lü ping guo -- Zao shu de gu shi -- Zhui yue lou -- Ma wen de zhan zheng -- Li Shishi ai chen zui.

Bei wei jia ren

June 24, 2016
Hongsuqing.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she; 2016.
311 p. ; 24 cm.

Ci ai jing jue yi lan shan

June 24, 2016
Su, Liu.
Chong qing : Chong qing chu ban she , 2016.
300 p. ; 21 cm.

Die yu ji hua

June 24, 2016
Zhang, Xinke.
Nanjing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she; 2016.
236 p. : 23 cm.

Gui lai

June 24, 2016
Shi, Pingmei, 1902-1928.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she , 2016.
237 p. ; 24 cm.
Qi fu -- Dao gao -- Hong zong ma -- Bei jian ta de nen ya -- Bai yun an -- Liu lang de ge zhe -- Lin nan de ri ji -- Chan hui -- Bing -- Zhi you mei hua zhi ci hen...

Meng jian

June 24, 2016
|6880-01 Liang, Wangfeng, author.
|6880-04 Xianggang : Tian ma wen hua chu ban she (Tian di tu shu fu shu gong si), 2015.
318 pages ; 21 cm

Wu qi wu tong

June 24, 2016
|6880-01 Hudie, author.
|6880-04 Xinbei Shi : Ya shu tang wen hua shi ye you xian gong si, 2015.
200 pages ; 21 cm.

Yan cheng die ying

June 24, 2016
Shangguan, Ding, author.
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
535 pages : maps (1 folded) ; 21 cm

Zhong guo hao xiao shuo Li Peifu = Best Chinese fiction Ye Zhaoyan

June 24, 2016
Li, Peifu, 1953-
Beijing : Zhong guo qing nian chu ban she , 2016.
306 p. ; 20 cm.
Xue xi wei xiao -- Bai jie cao -- Hong ma zha lü ma zha -- Hua jiang wang -- Ji mo xu you -- Ma que zai kai hui.

Zui hou de nü wang

June 24, 2016
Badai, 1962- author.
Xinbei Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2015.
270 pages ; 21 cm.
Fiction.

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print