New Arrivals · Chinese Language Titles

November 4, 2017
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Hu ren shuo shu

November 3, 2017
|6880-01 Luo, Yijun, 1967- author.
|6880-04 Xinbei Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2017.
299 pages ; 21 cm.
Book reviews of contemporary fictions with a focus on Chinese authors' publications.

Jue sha

November 3, 2017
|6880-01 Xu, Kaizhen.
|6880-03 Beijing : Bei jing lian he chu ban gong si, 2016.
315 pages ; 24 cm
|6880-04 Guang rong da di -- Liang ge nü ren -- Sui feng er shi -- Ku dang yang ka -- Xiang cun ai qing -- Shuang xiang zhi zheng -- Ye wan lai lin -- Fei ben ju de -- Ni shi xiong di -- Mei kai er du.

Qin shi huang

November 3, 2017
|6880-01 Hu, Gaopu, author.
|6880-04 Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2016.
2, 359 pages ; 25 cm.

Bai se liu tang yi pian

November 2, 2017
|6880-01 Jiang, Feng, author.
|6880-04 Taibei Shi : Ren jian chu ban she, 2017.
495 pages ; 21 cm.

Chi yan cang yun

November 2, 2017
|6880-01 Zhang, Yun, author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2016.
249 pages ; 24 cm.

Fu sheng ji liu nian = Love as time

November 2, 2017
|6880-01 Qingkonglanxi, author.
|6880-04 Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2016.
4, 344 pages ; 23 cm
Ficton.

Qing = Alone on the road

November 2, 2017
|6880-01 Yizhi.
|6880-04 Beijing : Dang dai shi jie chu ban she, 2016.
232 pages ; 21 cm

Shen lan shao nian : ke xue yu yi neng de mo ri jue dui

November 2, 2017
|6880-01 Wangri, author.
|6880-05 [Xianggang] : Xing ye chu ban you xian gong si, 2017.
308 pages : illustrations ; 21 cm.
Text written in traditional Chinese scripts.

Sheng ming lang ji de xiao shi guang / Disreputable and romanitc time / Wu Xaobai works.

November 2, 2017
Wu, Xiaobai, author.
|6880-03 Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
353 pages ; 24 cm.
Fiction.

K

September 14, 2017
Chen, Hui, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2016.
139 pages : illustrations (chiefly color) ; 17 cm
Chinese fiction.

Leng yue

September 14, 2017
Deaver, Jeffery, author.
Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2012.
510 pages ; 21 cm.

Ren min de ming yi = In the name of people

September 14, 2017
Zhou, Meisen, 1956- author.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017.
384 pages ; 21 cm.

Sha shou, shi ru po zhu de yong qi = Kill⁹er

September 14, 2017
Jiubadao, author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban guo ji wen hua gong si, 2017.
447 pages ; 21 cm.
Author's English name: Giddens.

Shi bao ling chong

September 14, 2017
Yingsanren.
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2016.
315 p. ; 23 cm.

Wang cheng ru hai

September 14, 2017
Xu, Zechen, 1978- author.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017.
6 unnumbered pages of plates, 271 pages : color illustrations ; 19 cm

Yatouping ma bang de xue se hua er

September 14, 2017
Huoridan, author.
Taibei : Lie hai ren, 2016.
342 pages ; 21 cm

Yu gang de Rouzi

September 14, 2017
Nishi, Kanako, 1977- author.
Taibei Shi : Yuan shen chu ban she you xian gong si, 2017.
270 pages ; 21 cm.

Zhen xiang tui li shi. Shan bian

September 14, 2017
Huyan, Yun, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2017.
441 pages ; 21 cm.
A young woman is found at an abandoned construction site leaving essentially one clue: a matchbox is found beside her.

Bi xi : yi ge Beijing zhu bao shang zai Afuhan de qi yu

June 19, 2017
|6880-01 Ma, Lin, author.
|6880-04 Beijing Beijing ri bao chu ban she, 2016.
278 pages ; 24 cm.

Bu neng mei you ni

June 19, 2017
|6880-01 Jusitong.
|6880-04 Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she, 2017.
366 p. ; 24 cm.

Chong yang

June 19, 2017
|6880-01 Jiang, Gui, author.
|6880-04 Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2016.
541 pages ; 21 cm.

Deng dai tian ming

June 19, 2017
|6880-01 Zhou, Dai, 1922-2013, author.
Taizhong Shi : Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
308 pages ; 21 cm
|6880-04 Xiao shuo.

Ming yue bu zhi gui chu = The moon does not know where to go

June 19, 2017
|6880-01 Peiling, author.
|6880-04 Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2016.
249 pages ; 21 cm.

Nan piao

June 19, 2017
|6880-01 Geluhou.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she, 2017.
273 p. ; 24 cm

Tao hua yuan : Zhongguo shi "bai nian gu du"

June 19, 2017
|6880-01 Zhu, Xinming, 1961- author.
|6880-05 Beijing Shi : Zhongguo wen shi chu ban she, 2017.
2, 272 pages ; 24 cm
Fiction.
|6880-06 "Shen hua mo huan chang pian xiao shuo"--Spine.

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print