New Arrivals · Chinese Language Titles

December 17, 2015
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Ai ren shu

December 16, 2015
Xu, Xian, author.
Beijing : Zhongguo shu ji chu ban she, 2015.
202 pages ; 23 cm
"Zhongguo shu ji wen xue guan. Xiao shuo lin."

Ba Shu meng xun = BaShu meng xun

December 16, 2015
Wu, Shaoxiang, author.
Zhenjiang : Jiangsu da xue chu ban she, 2014.
172 pages ; 22 cm
Pinyin parallel title from colophon.

Bing shi shui zhe de shui

December 16, 2015
Liu, Meng, author.
Beijing Qun yan chu ban she, 2014.
316 pages ; 25 cm

Fei cui mi zhong mi

December 16, 2015
Wu, Ye, author.
Beijing : Hua xue gong ye chu ban she, 2015.
231 pages ; 23 cm

Jing hun qi ri = The seven days

December 16, 2015
Dai, Hengchun.
Beijing : Di zhen chu ban she, 2014.
336 p. ; 24 cm.

Long men ji

December 16, 2015
Chai, Ran, 1962- author.
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2015.
318 pages ; 24 cm
"Kua du chang pian xiao shuo wen ku."

Qing ming shang he tu mi ma : yin cang zai qian gu ming hua zhong de yin mou yu sha ju

December 16, 2015
Ye, Wenbiao, author.
Beijing : Beijing lian he chu ban she, 2014.
v, 534 pages ; 24 cm.
"Du ke."

Qing you du zhong

December 16, 2015
Ju, Xiaoyi, author.
Changchun : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2015.
263 pages ; 23 cm

Zhong shi huan xiang

December 16, 2015
Yan, Lianke, 1958- author.
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2015.
132 pages ; 21 cm

Chinese with Mike. Seasons 1 & 2, Absolute beginner coursebook with audio and video

December 4, 2015
Hainzinger, Mike, author, on-screen presenter.
©2014.
xi, 245 pages : illustrations ; 25 cm + 2 DVDs (sound, colour ; 12 cm) & 1 CD (digital, 4 3/4 in.).
Cover title.
Mike Hainzinger's distinctive and video-based approach makes learning Chinese easy and approachable. This is a fully blended learning experience which includes a student book, activity book plus DVDs and audio content. After gaining a fan base in the thousands on YouTube, Mike's methods lead to an addictive learning environment which you'll just want to keep coming back to.

Shui zai an zhong zha yan jing

November 6, 2015
|6880-01 Wang, Dingguo, 1954-
|6880-04 Xinbei Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2014.
279 pages ; 21 cm.
|6880-06 Su mian xiang jian -- You ran -- Su ren -- Hu die -- Liu yue xia wu de jia -- Ben lei -- Ni cao -- Yao jing -- Chunzi -- Chu jing -- Duan ceng -- Nü tang -- Xiao fu ren -- Wu qu -- Mai -- Du shen -- Shen qiu -- Xi zhi -- Fu sang hua -- Fei ji -- Mu chi -- Lao yang zi -- Mei mei -- Ji yao qing ren -- Yu zhong de mu qin.

Zui qiang te zhong bing

November 6, 2015
|6880-01 Conglinlang.
|6880-04 Changchun : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2015.
395 p. ; 24 cm.

Dang nian shi

November 5, 2015
|6880-01 Chang, Kai, 1952- author.
|6880-04 Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2014.
433 pages ; 21 cm.
Short stories.
|6880-06 "Di 4 jie BenQ hua wen shi jie dian ying xiao shuo jiang de jiang zuo pin ji" -- cover.

Lang zi qing chi

November 5, 2015
Kleypas, Lisa, author.
|6880-03 Taibei Shi : Guo shu chu ban she you xian gong si, 2013.
335 pages ; 21 cm.
Translation of: Dreaming of you.

Mang gu

November 5, 2015
|6880-01 Huichao, author.
|6880-04 Beijing : Zhongguo yan shi chu ban she, 2015.
232 pages ; 21 cm

Mi mi jie jing = Hisoyaka na kesshō

November 5, 2015
|6880-01 Ogawa, Yōko, 1962-
|6880-05 Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2014.
283 pages ; 21 cm.
|6880-08 Xiao shuo.
|6880-07 Translation of: Hisoyaka na kesshō.

Bai nian xue mai

November 5, 2015
|6880-01 Padiguli, author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2014.
294 pages ; 21 cm
Fiction.
|6880-05 "Beijing Shi you xiu chang pian xiao shuo"--Cover.

Cang shan

November 5, 2015
|6880-01 Wang, Lichun, 1950-2011, author.
|6880-04 Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2015.
356 pages ; 24 cm.

Chun jin

November 5, 2015
|6880-01 Guo, Lianghui, author.
Hong Kong Guo Lianghui xin shi ye, 2014.
508 pages ; 21 cm.

Bai he qiao

September 8, 2015
|6880-01 Li, Yujiao, author.
|6880-04 Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 2015.
310 pages ; 22 cm

Qun shan zhi dian

September 8, 2015
Chi, Zijian, 1964- author.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2014.
332 pages ; 22 cm

Wu shi lou tai

September 8, 2015
|6880-01 Wang, Lichun, 1950- author.
|6880-04 Beijing Shi : Zhongguo wen shi chu ban she, 2015.
418 pages ; 25 cm.
Fiction.

Xiao peng ran

September 8, 2015
Tu, Huohuo, author.
Taibei Shi Cheng bang yuan chuang gu fen you xian gong si, 2014.
308 pages ; 21 cm.
"Lian xiao shuo ; 23."

Xü shi

September 8, 2015
Bi, Feiyu, 1964- author.
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2015.
245 pages ; 21 cm.
Short stories.
"99 Jing dian wen ku."

Yi miao zhi hou

September 8, 2015
Forstchen, William R.
Taibei : Mao tou ying chu ban, 2014.
463 p. ; 21 cm.
Translation of: One second after.
"Fu cen zuo pin ji ; 001."
One man struggles to save his family and his small North Carolina town after America loses a war, in one second, a war based upon an Electro Magnetic Pulse (EMP) weapon that will send America back to the Dark Ages.

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print