New Arrivals · Foreign Fiction

May 11, 2018
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Phrāṃsīsī kahānīkāra, Mopāsām̐ kī viśishṭa kahāniyām̐

May 10, 2018
Maupassant, Guy de, 1850-1893, author.
Naī Dillī : Varlḍa Liṭrecara Iṇḍiyā, 2017.
174 pages ; 23 cm
Translated from French.
Short stories.
Selected stories of a French author.

Yawmīyāt mawt ḥayy : riwāyah

May 1, 2018
|6880-01 Balqazīz, ʻAbd al-Ilāh, author.
|6880-04 Bayrūt [Beirut, Lebanon] : Muntadá al-Maʻārif, 2017.
421 pages ; 21 cm

Lā akhshá al-nisyān : riwāyat al-bawḥ wa-al-dhikrayāt

May 1, 2018
Marʻī, Nūrā, author.
Bayrūt : Dār al-Fārābī, 2017.
158 pages ; 21 cm

Iḥtimāl-i ʻaks va inzivā

May 1, 2018
|6880-01 ʻAlīʹakbarī, Amīn, 1987 or 1988- author.
|6880-04 Tihrān : Nashr-i Nay, 1396 [2017].
131 pages ; 22 cm

Zan-i ghamgīn

May 1, 2018
|6880-01 ʻAbbāsī, Muḥsin, author.
|6880-04 Tihrān : Nashr-i Nay , 1396 [2017]
125 pages ; 22 cm
Short stories.

Shekarab and other stories

May 1, 2018
M. Kashani, Mehdi (Mostafavi Kashani, Mehdi), 1981-
©2016
144 pages ; 23 cm

Ainā : kathā saṅgraha

April 18, 2018
Jośī, Rāmalāla, author.
Kālikāsthāna, Kāṭhamāḍaum̐ : Book Hill, Kārtika 2073 [2016]
206 pages ; 20 cm
Short stories.
"Madana puraskāra 2072 vijetā."

Kördüğüm

April 18, 2018
Kulin, Ayşe, author.
© 2017
293 pages ; 20 cm
"There is only one desire for a young woman who is suffering from a mysterious accident resulting in memory loss and is therefore called "mystery": to reach her own reality ... Having been in a private clinic for a while after being hospitalized, the mystery has been used in this closed environment with a young woman who has experienced traumas she cannot even imagine, and Orhan, a doctor who is especially interested in her. Kördüğüm tells of a stunning "return" story of a young woman trapped in today's cruel wheels in a delicate environment of her life. Ayşe Kulin reveals the struggle for survival of a young woman who is like her very loved wings of broken birds, who is shaken by the turbulence of her country but also has responsibilities for her passions." -- Previous cataloger's summary.

Sus eḥad nikhnas le-bar

April 18, 2018
Grossman, David, author.
New York : Vintage Books, 2016.
198 pages ; 21 cm
Dov Greenstein, a comedian a bit past his prime, is doing a night of stand-up in a dive in a small Israeli city. In the audience are some whom Dov knew as a boy, an awkward, scrawny kid who walked on his hands to confound the neighborhood bullies. Gradually Dov's patter becomes a kind of memoir: we meet his mother, a Holocaust survivor in need of constant monitoring, and his punishing father, a striver who had little understanding of his creative son; Dov recalls his week at a military camp for youth; and shares a story of loss and survival.

Shen hai = Deep sea

April 10, 2018
|6880-01 Chenyu, author.
|6880-04 Taibei Shi : Cheng bang yuan chuang gu fen you xian gong si, 2018.
406 pages ; 21 cm.
Fiction.

Ye ti

April 10, 2018
Zhiliyingshao, author.
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2017.
251 pages ; 24 cm

Kyōdan ekkusu

April 10, 2018
|6880-01 Nakamura, Fuminori, 1977-
|6880-03 Tōkyō : Shūeisha, 2017.
601 pages ; 16 cm.
Searching for a woman who suddenly vanished from his life, Narazaki comes upon a religious group centered on an odd old man -- and upon their enemies, a cult preaching sexual liberation. Narazaki is caught between the two charismatic leaders, tempted by both pleasure and revolution. The destinies of four men and women entwine, and eventually the two groups run wild, shaking the nation to its core. What is God? What is destiny? What is light, and what is absolute darkness?

Stupidly in love

April 10, 2018
Owwsic, author.
© 2017
512 pages ; 18 cm

Đ̉o & Đen

April 10, 2018
Stendhal, 1783-1842, author.
© 1830
691 pages ; 21 cm
First published in French in France in 1830 as "Le rouge et le noir".
"Handsome, ambitious Julien Sorel is determined to rise above his humble provincial origins. Soon realizing that success can only be achieved by adopting the subtle code of hypocrisy by which society operates, he begins to achieve advancement through deceit and self-interest. His triumphant career takes him into the heart of glamorous Parisian society, along the way conquering the gentle, married Madame de Rênal, and the haughty Mathilde. But then Julien commits an unexpected, devastating crime - and brings about his own downfall. The Red and the Black is a lively, satirical portrayal of French society after Waterloo, riddled with corruption, greed and ennui, and Julien - the cold exploiter whose Machiavellian campaign is undercut by his own emotions - is one of the most intriguing characters in European literature."--Goodreads.com

Tàn đen đ̂óm đ̉o : tî̉eu thuŷét

April 10, 2018
Phạm, Ngọc Tíên, 1954- author.
©2017
279 pages ; 21 cm
"Là câu chuỵên c̉ua chính b̉an thân tác gỉa, bạn bè và tĥé ḥê ông. Văn chương Phạm Ngọc Tîén đơn gỉan, ṃôc mạc, d̂ẽ hî̉eu nhưng v́ơi ṃôt v̂án đ̂è thụôc v̂è tâm linh nên trong tî̉eu thuŷét này ông s̉ư dụng th̉u pháp đa tuŷén đ̂òng hịên v́ơi nhîèu ngôi k̂̉e nên tương đ̂ói khó đọc và n̂éu ai không thích sẽ khó n̆ám b̆át ĥét ṇôi dung. Qua tî̉eu thuŷét, ông mong mûón chia s̉e v́ơi bạn đọc ṃôt v̂án đ̂è t̂òn tại nh́ưc nĥói, ḥâu qủa c̉ua cụôc chîén tranh đ̂ãm máu không tĥ̉e kh̆ác phục. Theo ông, đây là ṣư m̂át mát ĺơn nĥát c̉ua cụôc chîén tranh Vịêt - Mỹ mà dân ṭôc chúng ta ph̉ai gánh chịu không ch̉i trong quá kh́ư, hịên tại mà còn kéo dài nhîèu năm ñưa trong tương lai." -- various websites

Ālatā lage pām̐va : upanyāsa

April 10, 2018
Māthura, Prabhā, author.
Kānapura : Amana Prakāśana, 2017.
160 pages ; 22 cm
Novel.

Āvāñchita

April 10, 2018
Varmā, Kr̥pāla, 1941- author.
Naī Dillī : Praṇetā Pablikeśansa Prā. Li., 2017.
vi, 233 pages ; 23 cm
Novel.

Dāire meṉ qadam : nāviliṭ

April 10, 2018
ʻAlīm, Ḵẖālid, author.
Lāhaur : Dastāvez, 2016.
136 pages ; 22 cm
Novelettes.

Mr̥gajalanāṃ nīra

April 10, 2018
Joshī, Vrajalāla Hirajī, author.
Rājakoṭa : Navayuga Pustaka Bhaṅḍāra, 2017.
208 pages ; 18 cm

Prathama pratiśruti

April 10, 2018
Āśāpūrṇā Debī, 1909-1995, author.
Nayī Dillī : Neśanala Pabliśiṅga Hāusa, 2017.
456 pages ; 23 cm
Translation of: Prathama pratiśruti.
"Bhāratīya Jñānapīṭha puraskāra (1977) tathā Baṅgalā bhāshā ke sarvocca puraskāra-Ravīndra Puraskāra dvārā sammānita br̥hada upanyāsa."

Rishatiāṃ dā lahirīā : nāwala

April 10, 2018
Dhālīwāla, Jaranaila Kaura, author.
Baranālā : Wikaretā, Tarakabhāratī Prakāshana
158 pages ; 22 cm
Novel.
Novel based on middle class society.

Śī svāipḍa rāiṭa ina ṭū māya hārṭa

April 10, 2018
Nagarkar, Sudeep, 1988- author.
Amadāvāda : Navabhārata Sāhitya Mandira, 2018.
172 pages ; 20 cm
Translation of: She swiped right into my heart.
Novel.
Novel based on friendship.

Sūkhā tathā anya kahāniyām̐

April 10, 2018
Verma, Nirmal, 1929-2005, author.
Nayī Dillī : Vāṇī Prakāśana, 2017.
247 pages, 1 unnumbered page ; 22 cm
Short stories.
"Bhāratīya Jñānapīṭha"--Page 4 of cover.
Antarāla -- Pahalā prema -- Sūkhā -- Bāvalī -- Kisī alaga rośanī meṃ -- Ṭarminala -- Buḵẖāra -- Jāle -- Ḵẖālī jagaha se.

Cuvācamākiya teṉṟal nī...

April 10, 2018
Pavi, author.
Ceṉṉai : Aruṇ Patippakam, 2017.
396 pages ; 18 cm
Novel

Vidyā Vindu Siṃha kī lokapriya kahāniyām̐ = Vidhya Vindu Singh ki lokpriya kahaniyan

April 10, 2018
Siṃha, Vidyā Vindu, 1947- author.
Dillī : Prabhāta Prakāśana, 2017.
184 pages ; 23 cm.
Short stories.
Eḍiyahī kākī -- Yuddha virāma -- Cīnī bābā -- Mandira ko chāvā -- Takhtā -- Gharabaiṭhī -- Vī. Āī. Pī. ṭrīṭmeṇṭa -- Bevā -- Piṇḍāina aiyā -- Haṛatāla -- Śamā -- Vaitaranī -- Patthara -- Puraskāra -- Kāśīvāsa -- Bhūle-phireṃ bham̐vara -- Banadeī -- Sumirana bahū -- Beṭiyoṃ kī mām̐.
Selected stories of a Hindi author.

feed —Subscribe to the Foreign Fiction feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print